SiteLock

Matura 2018

EGZAMIN MATURALNY 2018 - INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

 • Harmonogram egzaminu maturalnego 2018

Egzamin maturalny w roku 2018 zostanie przeprowadzony:

 

 1. w terminie głównym:

 

 1. część pisemna w dniach 4 – 17 maja;
 2. część ustna w dniach 5 – 25 maja;

 

 1. w terminie dodatkowym w dniach 4 – 14 czerwca (dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej)

 

 1. w terminie poprawkowym w dniach 21 – 22 sierpnia (dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej).

 

UWAGA!

Uczniowie zdający egzamin są obecni w szkole od godz. 8:20 i 13:30.

Szczegółowy harmonogram i godziny rozpoczęcia egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów określa Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 r. – https://cke.gov.pl

 • Termin dodatkowy:

1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2018 r.).

 1. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami.
 2. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 

 • Zasady przeprowadzania egzaminu

1. Listy zdających w poszczególnych salach są wywieszane na dolnym korytarzu. W dniu egzaminu listy zdających będą umieszczone na drzwiach sal, w których będzie odbywał się egzamin.

2. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin w części ustnej i pisemnej punktualnie, zgodnie z harmonogramem.

3. Wszystkich zdających oraz zespół nadzorujący obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych itp.)

Urządzenia telekomunikacyjne oraz niedozwolone przybory i rzeczy osobiste należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w sekretariacie szkoły.

 

4. W trakcie części pisemnej egzaminu maturalnego zdający może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach. Zdające nie może wnosić do sali innych materiałów i przyborów.

 

5. Każdy zdający powinien posiadać dokument  stwierdzający tożsamość z aktualną fotografią. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela  szkoły.

6. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z  arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne.

 

7. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni  do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący  zespołu  nadzorującego,  ale  zdający  kończy  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym o czasie  zapisanym na  tablicy (planszy).

 

8. W czasie trwania egzaminu maturalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może  zezwolić uczniowi na opuszczenie  sali  egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie  ręki. Po zyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście  zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

 

9. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu.

 

10. Podczas trwania egzaminu zdający sygnalizują konieczność zgłoszenia (wyjaśnienia) jakiegoś problemu tylko i wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Zespół  nadzorujący udziela  odpowiedzi  na  pytania  zdających  związane wyłącznie  z  kodowaniem  arkusza  oraz  instrukcją  dla  zdającego (nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych).

 

11. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy a w przypadku egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym oraz języków obcych na wszystkich poziomach, dodatkowo przypomina o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

12. Podczas egzaminu każdy pracuje samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

 

13. Przewodniczący ZE przerywa i unieważnia zdającemu dany zakres albo poziom egzaminu w przypadku:

 

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
 • wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów;
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

 

 • Przebieg egzaminu

 

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce.

 

2. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający powinien:

 • Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach (podpis zdającego na wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego poprawności numeru PESEL
 • Sprawdzić czy otrzymał Wybrane wzory matematyczne (w przypadku egzaminu z matematyki lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (w przypadku egzaminu z biologii, chemii i fizyki).
 • Po otrzymaniu arkusza zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.
 • Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.
 • Przystąpić do kodowania arkusza.

 

3. Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach  kod zdającego i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki otrzymane od zespołu nadzorującego. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

 

4. Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, bezpośrednio po zapisaniu czasu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązywanie poszczególnych zadań.

5. Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.

6. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

7. Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

8. Jeden lub dwóch zdających pozostaje w sali do momentu zakończenia pakownia materiałów egzaminacyjnych.

 • Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu z sesji majowej i czerwcowej zostaną ogłoszone 3 lipca 2018 r., a przypadku egzaminu poprawkowego – 11 września 2018 r.

Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

 

 • Informacje na temat egzaminu można znaleźć:
 1. Na stronie internetowej  CKE  (www.cke.edu.pl),  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin maturalny.
 2. Na stronie internetowej ZS nr 1 www.wazowna.pl zakładce Matura 2018.

 


 

EGZAMIN MATURALNY 2018

PODSTAWY PRAWNE

1.Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

2.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

3.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 r.

5.Wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy

6.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2018 r.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2017/2018

Termin główny: 4-17 maja 2018 r. (egzaminy pisemne) ; 9-22 maja 2018 r. (egzaminy ustne)

Termin dodatkowy: 4-14 czerwca 2018 r. (egzaminy pisemne); 4-9 czerwca 2018 r. (egzaminy ustne)

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Egzamin maturalny składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. Egzamin jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski i język obcy nowożytny .
 2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
 1. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub język obcego nowożytny na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
 • biologia
 • chemia
 • filozofia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • historia muzyki
 • historia sztuki
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 1. Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych.
 2. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczy się lub uczył się w tej szkole.
 3. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2016 r. składa wstępną deklarację maturalną do 30 września 2017 r. do dyrektora szkoły. Termin składania ostatecznej deklaracji to 7 luty 2018 r.
 4. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 5. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada o dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE razem z deklaracją do 30 września 2017 r. Do 14 lutego 2018 r. należy złożyć oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu
 6. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
 7. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2018 r.

Informacje na temat egzaminu można znaleźć na  stronie  internetowej  CKE (www.cke.edu.pl)  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin maturalny.

 


 

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu maturalnego, który do 22 grudnia 2017 r. przyniesie do pedagoga szkolnego opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja) ma prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do jego potrzeb wg zaleceń Poradni.

O sposobie dostosowania decyduje Rada Pedagogiczna wybierając z dostępnych form zawartych w komunikacje CKE na podstawie opinii o uczniu z Poradni.

Do 10 lutego 2018 r. Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Uczeń składa pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie do 14 lutego 2018 r.

Jeśli opinia z Poradni była już dostarczona do szkoły w latach wcześniejszych proszę o upewnienie się u pedagoga szkolnego, że dany dokument rzeczywiście znajduje się w szkolnej dokumentacji i czy uprawnia ucznia do skorzystania z dostosowania.

 


 

Zajrzyj na internetową stronę wydawnictwa Operon:

http://www.operon.pl/matura_z_operonem/poprzednie_edycje

 

 

 

 

 • Matura 2017 i kierunki studiów na stronie Perspektyw
 • Matura 2017 na stronie wydawnictwa WSiP
 • Egzamin maturalny z matematyki Matemaks
 • Największy internetowy zbiór zadań z matematyki
 • Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami na stronie CKE