Harmonogram egzaminu maturalnego (tylko część pisemna) w roku 2020: 

 

1. W terminie głównym w dniach: 8 – 24 czerwca

2. W terminie dodatkowym w dniach: 8 – 14 lipca

3. W terminie poprawkowym w dniu 8 września o godz. 14:00

 


EGZAMIN MATURALNY 2020 – INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

1. Harmonogram egzaminu maturalnego 2020

Egzamin maturalny w roku 2020 zostanie przeprowadzony (tylko część pisemna):

 • W terminie głównym: 08 - 26 czerwca
 • W terminie dodatkowym: 8 - 14 lipca (dla zdających, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej) 
 • W terminie poprawkowym: 8 września o godz. 14:00 (dla zdających, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej).

 

UWAGA!

Absolwenci zdający egzamin są obecni w szkole:

 • w dniach 8, 9 i 10 czerwca - egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego: 8:00
 • w dniach 8 i 10 czerwca – egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego i języka angielskiego: 13:30
 • pozostałe egzaminy: 8:30 oraz 13:30.

 

 • Termin dodatkowy:
 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców, może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w lipcu 2020 r.).
 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami.
 3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 • Zasady przeprowadzania egzaminu:

1. Wszyscy zdający muszą mieć zakryte usta i nos (maseczka, przyłbica lub materiał) oraz przestrzegać zachowania przynajmniej 1,5 metrowego odstępu od innych osób.

2. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

-podchodzi do niego członek zespołu nadzorującego,

-wychodzi do toalety

-korzysta ze słowników (egzamin z języka polskiego)

-kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

3. Zdający mogą, jeżeli uznają to za właściwe, mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu.

4. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

5. Zdający nie może przyjść na egzamin jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

6. Rodzic/prawny opiekun nie może wejść na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji gdy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się. 

7. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły żadnych zbędnych przedmiotów np. takich jak maskotki, telefony. Rzeczy osobiste (okrycia wierzchnie, torby) zdający pozostawiają na czas egzaminu w wyznaczonych salach. 

8. Zdający, którzy oczekują w szkole na egzamin o godz. 14, przebywają w salach nr 100 i 109 z zachowaniem 2 metrowego odstępu od innych osób.

9. Listy zdających w poszczególnych dniach egzaminu są umieszczane na tablicy ogłoszeń w holu oraz na drzwiach sal, w których będzie odbywał się egzamin.

10. Zdający ma obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie, o wyznaczonym czasie.

11. Wszystkich zdających oraz zespół nadzorujący obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych itp.)

Urządzenia telekomunikacyjne oraz niedozwolone przybory należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w wyznaczonych salach.

12. W trakcie części pisemnej egzaminu maturalnego zdający może korzystać wyłącznie z materiałów i przyborów pomocniczych, wymienionych w komunikacie dyrektora CKE o przyborach.

13. Każdy zdający powinien posiadać:

-dokument  stwierdzający tożsamość z aktualną fotografią, w przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość zdającego może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela  szkoły.

-długopis/pióro z czarnym tuszem/atramentem.

14. Zdający może wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z  arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne.

15. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego przypomina oraz informuje zdających o kluczowych zasad związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, wskazanych w Wytycznych dotyczących organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów…, takich jak:

-obowiązek zakrywania ust i nosa (punkt 2)

-konieczność dezynfekowania dłoni

-zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi

-niedotykanie dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)

-zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie

-konieczność wietrzenia sal egzaminacyjnych w trakcie trwania egzaminu (pozostawienie otwartych drzwi, otrawcie okna, włączenie wentylacji) 

16. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych zdający spóźnieni nie zostają wpuszczeni  do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej  zdającego spóźnionego podejmuje przewodniczący  zespołu  nadzorującego,  ale  zdający  kończy  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym o czasie  zapisanym na  tablicy (planszy).

17. W czasie trwania egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może  zezwolić zdającemu na opuszczenie  sali  egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do toalety, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie  ręki. Po zyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście  zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

18. Zdający, który jest chory, może korzystać w czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę, pod warunkiem, że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem egzaminu z danego przedmiotu. 

19. Podczas trwania egzaminu zdający sygnalizują konieczność zgłoszenia (wyjaśnienia) jakiegoś problemu tylko i wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Zespół  nadzorujący udziela  odpowiedzi  na  pytania  zdających  związane wyłącznie  z  kodowaniem  arkusza  oraz  instrukcją  dla  zdającego (nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych).

20. Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem przewodniczący ZN informuje zdających o czasie pozostałym do zakończenia pracy oraz przypomina o obowiązku przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. 

21. Podczas egzaminu każdy pracuje samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

22. Przewodniczący ZE przerywa i unieważnia zdającemu dany zakres albo poziom egzaminu w przypadku: 

 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez zdającego;
 • wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów;
 • zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.
 •  Przebieg egzaminu

1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo. Po wylosowaniu przez członka zespołu nadzorującego numeru stolika, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce.

2.Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający powinien:

 • Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach (podpis zdającego na wykazie zdających jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego poprawności numeru PESEL
 • Sprawdzić czy otrzymał Wybrane wzory matematyczne (w przypadku egzaminu z matematyki lub Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (w przypadku egzaminu z biologii, chemii i fizyki).
 • Po otrzymaniu arkusza zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.
 • Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.
 • Przystąpić do kodowania arkusza.

 

3. Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach  kod zdającego i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki otrzymane od zespołu nadzorującego. W przypadku wystąpienia błędu w numerze PESEL zdający zwraca zespołowi nadzorującemu naklejki z błędnym numerem PESEL, koryguje ten numer w wykazie zdających i potwierdza korektę czytelnym podpisem. Poprawność wpisanego przez zdającego numeru PESEL potwierdza przewodniczący zespołu nadzorującego, podpisując się w wykazie zdających. Zdający nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

4. Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, bezpośrednio po zapisaniu czasu następuje odtworzenie płyty CD, na której oprócz tekstów w języku obcym nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań, przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz przerwy przeznaczone na rozwiązywanie poszczególnych zadań.

5. Zakończenie pracy z arkuszem zdający sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.

6. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

7. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.

8. Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

9. Jeden  zdający pozostaje w sali do momentu zakończenia pakownia materiałów egzaminacyjnych - obserwuje proces pakowania materiałów w bezpiecznej odległości. 

 

 • Zgłaszanie przez absolwenta uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzenia egzaminu maturalnego

1.Absolwent może, w terminie 2 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej, zgłosić zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, jeżeli uzna, że w trakcie egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzenia.

2.W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, dyrektor OKE zwraca się do przewodniczącego zespoły egzaminacyjnego o przedstawienie wyjaśnień dotyczących wniesionego zastrzeżenia.

3.Dyrektor OKE rozpatruje zastrzeżenia w terminie 7 dni od ich otrzymania i informuje pisemnie absolwenta o wyniku rozstrzygnięcia.

4.Absolwent, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wyniku rozstrzygnięcia, może wnieść do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, za pośrednictwem dyrektora OKE, zastrzeżenia do rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

 • Wyniki egzaminu maturalnego

Wyniki egzaminu z sesji  czerwcowej zostaną ogłoszone 11 sierpnia 2020 r., a przypadku egzaminu poprawkowego – 30 września 2020 r.

Zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz złożenia wniosku o weryfikację sumy przyznanych punktów.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju, CKE zastrzega możliwość wprowadzenia kolejnych zasad organizacji i przeprowadzania wglądów w 2020 r., mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa zdających oraz pracowników OKE uczestniczących we wglądach. Jeżeli będzie to konieczne, dalsze wytyczne dotyczące wglądów zostaną wydane do 31 lipca 2020 r.

 • Informacje na temat egzaminu można znaleźć:

1.Na  stronie  internetowej  CKE  https://cke.gov.pl oraz OKE Gdańsk

      https://www.oke.gda.pl  w zakładce egzamin maturalny.

2.Na stronie internetowej ZS nr 1 www.wazowna.pl  zakładce Matura 2020.

 


 

EGZAMIN MATURALNY 2020

PODSTAWY PRAWNE

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia  2019 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2020 r.

5. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 r.

 

Harmonogram egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

Termin główny: 4-20 maja 2020 r. (egzaminy pisemne) ; 4-22 maja 2020 r. (egzaminy ustne)

Termin dodatkowy: 1-16 czerwca 2020 r. (egzaminy pisemne); 1-6 czerwca 2020 r. (egzaminy ustne)


PODSTAWOWE INFORMACJE

Egzamin maturalny składa się z części pisemnej oraz z części ustnej. Egzamin jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych na poziomie podstawowym oraz przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym.

 

Absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego, zdaje obowiązkowo:

 1. w części ustnej – egzaminy, dla których nie określa się poziomu, z następujących przedmiotów: język polski i język obcy nowożytny .
 2. w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy nowożytny (ten sam, który zdaje w części ustnej)
 3. w części pisemnej – jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:
 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • informatyka
 • język łaciński i kultura antyczna
 • język obcy nowożytny
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 1. Uczeń może ponadto przystąpić w danym roku do egzaminu maturalnego z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych wybranych spośród pozostałych przedmiotów dodatkowych.
 2. Wybór przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszcza uczeń, ani od przedmiotów, których uczy się lub uczył się w tej szkole.
 3. Uczeń, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2020 r. składa wstępną deklarację maturalną do 30 września 2019 r.do dyrektora szkoły. Termin składania ostatecznej deklaracji to 7 lutego 2020 r.
 4. Po terminie złożenia deklaracji ostatecznej nie ma już możliwości dokonywania w deklaracji zmian dotyczących wyboru przedmiotów i poziomu egzaminów (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych). W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej w odpowiednim terminie deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
 5. Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków i form egzaminu zdający przedkłada dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi OKE razem z deklaracją do 30 września 2019 r. (dokumentacja może być uzupełniona do7 lutego 2020 r.)
 6. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Uprawnienie to przysługuje laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
 7. W przypadku gdy zdający uzyskał tytuł laureata lub finalisty z innego przedmiotu niż wskazany w deklaracji, może dokonać zmiany wyboru przedmiotu, w tym języka obcego nowożytnego, lub zmienić poziom egzaminu z języka obcego nowożytnego. Wniosek w sprawie wprowadzenia tych zmian składa do dyrektora szkoły nie później niż do 20 kwietnia 2020 r.

 

Informacje na temat egzaminu można znaleźć na  stronie  internetowej  CKE (www.cke.edu.pl)  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin maturalny.


 

 • Egzamin maturalny z matematyki Matemaks
 • Największy internetowy zbiór zadań z matematyki