1945 - powstanie Miejskiego Gimnazjum Koedukacyjnego w Golubiu przy ulicy Brodnickiej 37.
1946 - uzyskanie statusu średniej szkoły państwowej.
1947 - przekształcenie w Miejskie Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne.           

 

1946 - uroczyste otwarcie kolejnego budunku szkolnego, przy ulicy Brodnickiej postawiono drewniany barak.
1948 -  decyzja Kuratora Oświaty w Toruniu - Miejskie Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne - przekształcenie
w Prywatną Szkołę Ogólnokształcącą stopnia Licealnego Miejskiej Rady Narodowej w Golubiu.
1951 - zmiana nazwy szkoły na Państwową Szkołę Ogólnokształcącącą Stopnia Licealnego w Golubiu-Dobrzyniu.

 

1962 - 9 lipca - "Krajowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół zawiadamia,
że 7-izbowe Liceum Ogólnokształcące w Golubiu-Dobrzyniu
zostało zarejestrowane  jako Szkoła Nr 395 na liście szkół - pomników Tysiąclecia Państwa Polskiego".

 

 

1962 - 3 września - uroczyste oddanie do użytku nowego budynku liceum ogólnokształcącego.
1967 - 7 czerwca - decyzja Kuratora Okręgu Szkolnego Bydgoskiego - nadanie szkole imienia w następującym brzmieniu:
Liceum Ogólnokształcące im. Marcelego Nowotki w Golubiu-Dobrzyniu
(1990 - 2 kwietnia - decyzja Kuratora Oświaty w Toruniu - usunięcie imienia szkoły z jej nazwy).

 

1987 -  21 lipca - decyzja Wojewody Toruńskiego - powołanie, na bazie Liceum Ogólnokształcącego im. Marcelego
Nowotki i Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodocianych pracowników, zbiorczego zakładu szkolnego 
o nazwie Zespół Szkół w Golubiu-Dobrzyniu oraz otwarcie Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących.
1995 - utworzenie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku ekonomicznym i informatycznym.

 

1999 - uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - założenie Liceum Technicznego o profilu społeczno-socjalnym.
2001 -  założenie gimnazjum, którego obwód szkolny obejmuje obszar powiatu golubsko-dobrzyńskiego.
2002 - przekształcenie czteroletniego liceum ogólnokształcącego w trzyletnie LO, przekształcenie liceum technicznego
o czteroletnim okresie nauczania w liceum profilowane o trzyletnim okresie nauczania.

 

2003-2005 - rozbudowa budynku szkolnego, części parterowe nadbudowano, powstały nowe izby lekcyjne -
- sala komputerowa i pracownie języków obcych.

 

2002 - 31 grudnia - nadanie imienia Anny Wazówny Zespołowi Szkół nr 1 w Golubiu-Dobrzyniu
przez Radę Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego.
2003- 28 lutego - uroczystość nadania imienia.

 

2012 - 28 czerwca - uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - przekształcenie Policealnego Studium
Zawodowego w Szkołę Policealną im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, która wraz z Liceum Ogólnokształcącym im. 
Anny Wazówny i Gimnazjum im. Anny Wazówny tworzy Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny.

 

2017 - uchwała Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego - utworzenie Technikum im. Anny Wazówny (w wyniku reformy oświaty w technikum przekształcane zostaje gimnazjum, technikum przygotowane do kształcenia w zawodach:
technik handlowiec; technik obsługi turystyki - bez naboru uczniów).
2017 - Szkoła Policealna dla Dorosłych Szkoła kształci zawodach: asystent osoby niepełnosprawnej; opiekun osoby starszej; opiekun w domu pomocy społecznej; opiekunka środowiskowa; technik administracji - bez  naboru słuchaczy.

 

2017-2018 - kompleksowa termomodernizacja budynku szkolnego i częściowy remont wewnątrz.
2018 - 9/11 listopada - uroczyste obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

 

2019 - przekształcenie trzyletniego liceum ogólnokształcącego w czteroletnie LO,
przekształcenie czteroletniego technikum w pięcioletnie (bez naboru),
2019 - przyjęcie do szkoły I klasy III-letniego LO (po gimnazjum) i I klasy IV-letniego LO (po szkole podstawowej) .
Zespół Szkół nr 1 im . Anny Wazówny - liceum ogólnokształcące, technikum (bez naboru), szkoła policealna (bez naboru).