SiteLock

Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019 - INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

 

UWAGA!

Uczniowie zdający egzamin są obecni w szkole od godz. 8:30.

 

 • Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019

 

10 kwietnia 2019 r. (środa) – część humanistyczna

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00

Czas trwania: 60 minut (80 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 • z zakresu języka polskiego – 11:00

Czas trwania:  90 minut (135 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00

Czas trwania: 60 minut (80 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 • z zakresu matematyki – 11:00

Czas trwania: 90 minut (135 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 

12 kwietnia 2019 r. (piątek) – język obcy nowożytny    

 • na poziomie podstawowym – 9:00

(angielski, niemiecki, rosyjski)               

Czas trwania: 60 minut (80 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 • na poziomie rozszerzonym – 11:00

Czas trwania: 60 minut (90 minut dla uczniów z dostosowaniami)

(angielski)

 

 • Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
 1. Egzamin w terminie głównym zostanie przeprowadzony w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. wg harmonogramu. W terminie dodatkowym w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2019 r.
 1. Listy zdających w poszczególnych salach będą wywieszone w gablocie (dolny korytarz).

W dniu egzaminu listy zdających zostaną umieszczone na drzwiach sal, w których będzie odbywał się egzamin. W danym dniu uczniowie zdają egzamin z obu zakresów i poziomów (język obcy) w tych samych salach.

 1. W każdym dniu egzaminu gimnazjalnego uczniowie są obecni w szkole od godz. 8:30.
 2. Wszystkich zdających oraz zespół nadzorujący obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych itp.)

Urządzenia telekomunikacyjne oraz niedozwolone przybory i rzeczy osobiste należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w sekretariacie szkoły. 

 1. Każdy zdający powinien posiadać:
 • dokument stwierdzający tożsamość  (  legitymację  szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 • w przypadku  każdej  części  egzaminu gimnazjalnego -  pióro lub długopis  z  czarnym tuszem/atrament
 • w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.

 

Podczas wszystkich części egzaminu nie wolno korzystać z innych pomocy.

 

 1. Zdający może również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne.

 

 1. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu  nadzorującego,  ale  zdający  kończy  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym o czasie  zapisanym na  tablicy (planszy).

 

 1. Podczas trwania egzaminu zdający sygnalizują konieczność zgłoszenia (wyjaśnienia) jakiegoś problemu tylko i wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Zespół nadzorujący udziela odpowiedzi  na  pytania  zdających  związane wyłącznie  z  kodowaniem  arkusza  oraz  instrukcją  dla  zdającego (nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych).

 

 1. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu.

 

 1. Na 10 minut przed zakończenie egzaminu przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 1. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczeń ma 5 dodatkowych minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi (w tym czasie nie można już rozwiązywać zadań egzaminacyjnych).

 

 1. Podczas wszystkich części egzaminu uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

 

 1. Przewodniczący ZE przerywa i unieważnia uczniowi dany zakres albo poziom egzaminu w przypadku: 
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
 • wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów;
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

 

 • Przebieg egzaminu

 

 1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce. Losowanie odbywa się w danym dniu egzaminu tylko raz (przed egzaminem z drugiego zakresu i poziomu uczeń zajmuje to samo miejsce w tej samej sali).

 

 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może  zezwolić uczniowi na opuszczenie  sali  egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie  ręki. Po zyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście  zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

 

 1. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczeń powinien:
 • Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach.
 • Po otrzymaniu arkusza (o godz. 9:00) zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.
 • Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.
 • Przystąpić do kodowania arkusza.

 

 • Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

 

Uczeń koduje:

 

      a) w części pierwszej z zakresu:

 • historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

 

      b) w części drugiej z zakresu:

 • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
 • matematyki (w związku z eocenianiem)– każdą stronę arkusza egzaminacyjnego.

 

      c) w części trzeciej z języka obcego:

 • na poziomie podstawowym - zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • na poziomie rozszerzonym - zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach  kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

 

 1. Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań.
 1. Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.
 2. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 3. Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzaminu zostaną podane 14 czerwca 2019 r. a zaświadczenia o szczegółowych wynikach uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r.

Wszystkim zdającym przysługuje prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy.

 

Informacje na temat egzaminu można znaleźć:

 1. Na stronie internetowej  CKE  (www.cke.edu.pl),  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin gimnazjalny:
 2. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
 3. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 4. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018
 5. informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.
 6. Na stronie internetowej ZS nr 1 www.wazowna.pl zakładce egzamin gimnazjalny.

 

 


EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

 

 • PODSTAWY PRAWNE
 1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca z roku Szkolnym 2018/2019
 2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Termin główny: 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r.

Termin dodatkowy: 3, 4 i 5 czerwca 2019 r.

 

 • PODSTAWOWE INFORMACJE
 1. Egzamin gimnazjalnyjest przeprowadzany w formie pisemnej, składa się z trzech części i obejmuje:
 • w części pierwszej – humanistycznej– wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej– wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
 • w części trzeciej– wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 1. 2Czas trwania poszczególnych części egzaminu:
 • Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minutjęzyka polskiego – trwa 90 minut.
 • Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minutmatematyki – trwa 90 minut.
 • Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym – trwa 60 minut, na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.
 • Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 1. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:
 • podstawowym– obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0,
 • rozszerzonym– obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

 

 1. Uczeń przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego,  którego naukę kontynuuje w gimnazjum na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
 2. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy, o którym mowa w pkt 6, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia. 
 3. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowejwymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia gimnazjum  tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły.

 

 • Ważne terminy:
 1. do 1 października 2018 r.– złożenie deklaracji:

- wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

- informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

 

 1. do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

 

 1. do 23 listopada 2018 r.– złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 2,

 

 1. do 10 stycznia 2019 r.– złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 1

 

 1. do 9 kwietnia 2019 r.– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.

 

 • Informacje na temat egzaminu można znaleźć na  stronie  internetowej  CKE (edu.pl)  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin gimnazjalny:

 

 1. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018
 4. informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.

 


 

 

 


Podręczny zbiór informacji dla gimnazjalistów na stronie: egzaminy.edu.pl

Egzamin gimnazjalny - powtórka przed egzaminem i klasówką: klasówka.onet.pl

Egzamin gimnazjalny na stronie edulandia,pl

Poprzednie edycje egzaminu próbnego z Wydawnictwem Operon:         

http://www.operon.pl/egzamin_gimnazjalny_z_operonem/poprzednie_edycje