SiteLock

Egzamin gimnazjalny

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2018

 

 • PODSTAWY PRAWNE

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca z roku Szkolnym 2017/2018

2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1września 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2018 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

5. Wykaz olimpiad, o którym mowa w Komunikacie Ministra Edukacji Narodowej z 9 czerwca 2016 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy (aktualizacja z 30 września 2016 r.),  dostępnym w zakładce „Komunikaty” na stronie https://bip.men.gov.pl/dzialalnosc/komunikaty.

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

 

Termin główny: 19, 20 i 21 kwietnia 2018 r.

Termin dodatkowy: 1, 2 i 5 czerwca 2018 r.

 

 • PODSTAWOWE INFORMACJE 

1. Egzamin gimnazjalny jest przeprowadzany w formie pisemnej, składa się z trzech części i obejmuje:

 • w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
 • w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2Czas trwania poszczególnych części egzaminu:

 • Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut: języka polskiego – trwa 90 minut. 
 • Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut, matematyki – trwa 90 minut.
 • Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym – trwa 60 minut, na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.
 • Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

3. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:

 • podstawowym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0,
 • rozszerzonym – obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

 

5. Uczeń przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego,  którego naukę kontynuuje w gimnazjum na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

6. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy, o którym mowa w pkt 6, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia. 

7. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowej wymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia gimnazjum  tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły.

 

 • Ważne terminy: 
 1. do 30 września 2017 r. – złożenie deklaracji:

- wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

- informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

 

 1. do 15 października 2017 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

 

 1. do 23 listopada 2017 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 2,

 

 1. do 18 stycznia 2018 r. – złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 1

 

 1. do 30 marca 2018 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.
 • Informacje na temat egzaminu można znaleźć na  stronie  internetowej  CKE (cke.edu.pl)  i OKE Gdańsk w zakładceegzamin gimnazjalny:
 1.  Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
 2.  przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3.  arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017
 4. informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.

Dostosowanie warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego  

Każdy uczeń przystępujący do egzaminu gimnazjalnego, który do 30 października 2017 r. przyniesie do pedagoga szkolnego opinię z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się (dysleksja) ma prawo przystąpić do egzaminu w warunkach i formach dostosowanych do jego potrzeb wg zaleceń Poradni.

O sposobie dostosowania decyduje Rada Pedagogiczna wybierając z dostępnych form zawartych w komunikacje CKE na podstawie opinii o uczniu z Poradni.

Do 10 listopada 2017 r. Dyrektor jako przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje na piśmie ucznia o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu do jego dysfunkcji. Uczeń składa pisemne oświadczenie o skorzystaniu lub rezygnacji z przyznanych mu dostosowań w terminie do 23 listopada 2017 r. 

Jeśli opinia z Poradni była już dostarczona do szkoły w latach wcześniejszych proszę o upewnienie się u pedagoga szkolnego, że dany dokument rzeczywiście znajduje się w szkolnej dokumentacji i czy uprawnia ucznia do skorzystania z dostosowania.

 


 

 

 


Podręczny zbiór informacji dla gimnazjalistów na stronie: egzaminy.edu.pl

Egzamin gimnazjalny - powtórka przed egzaminem i klasówką: klasówka.onet.pl

Egzamin gimnazjalny na stronie edulandia,pl

Poprzednie edycje egzaminu próbnego z Wydawnictwem Operon:         

http://www.operon.pl/egzamin_gimnazjalny_z_operonem/poprzednie_edycje