Deklaracja dostępności

Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu - Dobrzyniu .

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z zastrzeżeniem art. 3 ust. 2 ustawy z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

1. Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

a) pochodzą z różnych źródeł,

b) są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,

c) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

d) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

e) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

2. Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny otrzymuje te materiały od podmiotów zewnętrznych nie związanych ustawą o dostępności cyfrowej.

3. Z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt ze szkołą. Osobą kontaktową jest Piotr Wiśniewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 56 683 54 50 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy szkoła odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny: ul. PTTK 28, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Szkoła jest przystosowana do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne. Przy wejściu głównym wybudowany jest podjazd dla wózków inwalidzkich, na końcu którego znajduje się wideodomofon Do budynku szkoły można dojechać korzystając z własnego bądź publicznego środka komunikacji – przystanek autobusowy usytuowany przy drodze wojewódzkiej nr 534, od której do budynku szkoły prowadzi utwardzona droga publiczna o długości około 400 m.

Przy budynku szkoły funkcjonują parkingi, które są przeznaczone dla nauczycieli, uczniów oraz interesantów. Wejście do budynku z poziomu gruntu odbywa się za pośrednictwem schodów wyposażonych w barierkę, by zapewnić maksymalne bezpieczeństwo osób z nich korzystających.

Podjazd oraz sam budynek szkoły nie jest wyposażony w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych/słabowidzących.

Pomieszczenia szkoły znajdują się na dwóch kondygnacjach. Dla osób niepełnosprawnych przystosowane są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. Cały korytarz, jak i poszczególne pomieszczenia, dostosowane są do możliwości osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Drzwi główne - wejściowe do budynku szkoły są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników szkoły przy wejściu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tej kwestii – +48 56 683 54 50 .

Bezpośrednio po wejściu do budynku szkoły, znajdziemy się w holu głównym.

Sekretariat zlokalizowany jest na parterze budynku, gdzie interesanci mogą zaczerpnąć informacji jak poruszać się po budynku szkoły oraz niezbędnych informacji do załatwienia sprawy. Przy sekretariacie znajdują się gabinety dyrektora oraz wicedyrektora szkoły. W dalszej części korytarza zlokalizowane jest pomieszczenie administracji szkoły i Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz pokój nauczycielski.

Na parterze budynku w części prowadzącej do sali gimnastycznej znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych ze specjalnymi uchwytami.

W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informacje o poszczególnych gabinetach zostały wyraźnie nadrukowane na specjalnych tabliczkach, dzięki czemu osoby słabowidzące mogą samodzielnie uzyskać niezbędne informacje. Do szkoły i wszystkich jej pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W szkole istnieje możliwość załatwienia interesantów z niepełnosprawnością słuchową i wzrokową. Informujemy, że osoby niesłyszące mogą również kontaktować się z sekretariatem szkoły poprzez:

1) przesłanie wiadomości e-mail pod adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

2) wysłanie faksu na numer: +48 56 683 54 50 ,

3) telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu +48 56 683 54 50 .

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego dla osób niesłyszących. Można natomiast skorzystać z pomocy osoby przybranej tj. każdej, innej osoby fizycznej, która ukończyła 16 rok życia, wybranej przez osobę niesłyszącą lub słabo słyszącą. Zadaniem osoby przybranej będzie pomoc w załatwieniu spraw w sekretariacie szkoły.

Z pomocy osoby przybranej nie można skorzystać w sytuacji, gdy informacje które mają być przekazane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych. W takiej sytuacji dostęp do takich informacji przysługuje wyłącznie osobie, której te informacje dotyczą.