W przyszłym tygodniu, czyli od 14 września 2020 roku rozpoczniemy kontynuację zajęć  w ramach projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowanego jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

            Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkół województwa kujawsko-pomorskiego.

            Zajęcia będą kontynuowane w grupach utworzonych w zeszłym roku szkolnym, musiały być one przerwane ze względu na pandemię i wprowadzenie nauczania zdalnego.