SiteLock

Klauzula informacyjna - ogólna

Informuje, że

  1. Administratorem danych jest Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny  w Golubiu-Dobrzyniu reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. PTTK 28 w Golubiu-Dobrzyniu tel.:+48 56 683-54-50 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 a) wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na podstawie art. 6 ust.1 lit. c Rozporządzenia w z związku z prowadzeniem przez placówkę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59), Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. 2017 poz.2198 ze zm.) oraz Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. 2017 poz.2159 ze zm.),

 b) realizacji celów związanych z promocją działań Szkoły poprzez udostępnienie informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach i sukcesach uczniów na podstawie art. 6 ust.1 lit. e Rozporządzenia związanym z zadaniami realizowanymi w interesie publicznym oraz na podstawie zgody udzielanej przez uczniów, rodziców/opiekunów prawnych w celu publikacji wizerunku uczniów na oficjalnej stronie internetowej, fanpage-u, portalu społecznościowym,

c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, wychowanków oraz ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić placówkę na szkodę, poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego zgodnie z art. 108 a Ustawy z dnia 14 grudnia Prawo Oświatowe.

  1. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i są Państwo zobligowani do ich podania, konsekwencją niepodania danych byłby brak możliwości edukacji dziecka w Zespole Szkół nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu. 
  1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,  prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ,prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Dane mogą udostępniane przez Administratora danych podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
  1. Został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można kontaktować się poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  1. Pana/Pani dane od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych- kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów powiatu i starostw powiatowych , stosownie do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację, dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
  1. Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  1. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny.