SiteLock

Egzamin gimnazjalny 2019

 

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019

 

 • PODSTAWY PRAWNE
 1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego obowiązująca z roku Szkolnym 2018/2019
 2. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 4. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym w 2019 roku, opublikowany na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

 

Termin główny: 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r.

Termin dodatkowy: 3, 4 i 5 czerwca 2019 r.

 

 • PODSTAWOWE INFORMACJE
 1. Egzamin gimnazjalnyjest przeprowadzany w formie pisemnej, składa się z trzech części i obejmuje:
 • w części pierwszej – humanistycznej– wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, 
 • w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej– wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
 • w części trzeciej– wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.
 1. Czas trwania poszczególnych części egzaminu:
 • Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minutjęzyka polskiego – trwa 90 minut.
 • Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minutmatematyki – trwa 90 minut.
 • Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym – trwa 60 minut, na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.
 • Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 1. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. Część trzecia egzaminu gimnazjalnego przeprowadzana na poziomie:
 • podstawowym– obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.0,
 • rozszerzonym– obejmuje wymagania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla języka obcego nowożytnego na poziomie III.1.

 

 1. Uczeń przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego,  którego naukę kontynuuje w gimnazjum na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.
 2. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy, o którym mowa w pkt 6, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia. 
 3. Laureat i finalista olimpiady przedmiotowejwymienionej w wykazie olimpiad oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni z danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku języka obcego nowożytnego – z części trzeciej egzaminu. Zwolnienie następuje na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie przez ucznia gimnazjum  tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się dyrektorowi szkoły.

 

 • Ważne terminy:
 1. do 1 października 2018 r.– złożenie deklaracji:

- wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego,

- informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

 

 1. do 15 października 2018 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

 

 1. do 23 listopada 2018 r.– złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji, o której mowa w pkt 2,

 

 1. do 10 stycznia 2019 r.– złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach, o których mowa w pkt 1

 

 1. do 9 kwietnia 2019 r.– przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów / finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.

 

 • Informacje na temat egzaminu można znaleźć na  stronie  internetowej  CKE (edu.pl)  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin gimnazjalny:

 

 1. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
 2. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 3. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018
 4. informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.