SiteLock

Egzamin gimnazjalny 2019 - informacja dla uczniów i rodziców

  

 • Harmonogram egzaminu gimnazjalnego 2019

 

10 kwietnia 2019 r. (środa) – część humanistyczna

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9:00

Czas trwania: 60 minut (80 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 • z zakresu języka polskiego – 11:00

Czas trwania:  90 minut (135 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 

11 kwietnia 2019 r. (czwartek) – część matematyczno-przyrodnicza

 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9:00

Czas trwania: 60 minut (80 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 • z zakresu matematyki – 11:00

Czas trwania: 90 minut (135 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 

12 kwietnia 2019 r. (piątek) – język obcy nowożytny    

 • na poziomie podstawowym – 9:00

(angielski, niemiecki, rosyjski)               

Czas trwania: 60 minut (80 minut dla uczniów z dostosowaniami)

 • na poziomie rozszerzonym – 11:00

Czas trwania: 60 minut (90 minut dla uczniów z dostosowaniami)

(angielski)

 

 • Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego
 1. Egzamin w terminie głównym zostanie przeprowadzony w dniach 10, 11 i 12 kwietnia 2019 r. wg harmonogramu. W terminie dodatkowym w dniach 3, 4 i 5 czerwca 2019 r.
 1. Listy zdających w poszczególnych salach będą wywieszone w gablocie (dolny korytarz).

W dniu egzaminu listy zdających zostaną umieszczone na drzwiach sal, w których będzie odbywał się egzamin. W danym dniu uczniowie zdają egzamin z obu zakresów i poziomów (język obcy) w tych samych salach.

 1. W każdym dniu egzaminu gimnazjalnego uczniowie są obecni w szkole od godz. 8:30.
 2. Wszystkich zdających oraz zespół nadzorujący obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (telefonów komórkowych itp.)

Urządzenia telekomunikacyjne oraz niedozwolone przybory i rzeczy osobiste należy pozostawić przed udaniem się na egzamin w sekretariacie szkoły. 

 1. Każdy zdający powinien posiadać:
 • dokument stwierdzający tożsamość  (  legitymację  szkolną) i okazać go w razie potrzeby. W przypadku braku odpowiedniego dokumentu tożsamość ucznia może być potwierdzona przez jego wychowawcę lub innego nauczyciela danej szkoły.
 • w przypadku  każdej  części  egzaminu gimnazjalnego -  pióro lub długopis  z  czarnym tuszem/atrament
 • w przypadku części drugiej egzaminu z zakresu matematyki – linijkę.

 

Podczas wszystkich części egzaminu nie wolno korzystać z innych pomocy.

 

 1. Zdający może również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby przypadkowo nie zostały zalane materiały egzaminacyjne.

 

 1. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach, jednak nie później niż po zakończeniu czynności organizacyjnych, decyzję o wpuszczeniu do sali egzaminacyjnej ucznia spóźnionego podejmuje przewodniczący zespołu  nadzorującego,  ale  zdający  kończy  pracę  z  arkuszem  egzaminacyjnym o czasie  zapisanym na  tablicy (planszy).

 

 1. Podczas trwania egzaminu zdający sygnalizują konieczność zgłoszenia (wyjaśnienia) jakiegoś problemu tylko i wyłącznie poprzez podniesienie ręki. Zespół nadzorujący udziela odpowiedzi  na  pytania  zdających  związane wyłącznie  z  kodowaniem  arkusza  oraz  instrukcją  dla  zdającego (nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych).

 

 1. Uczeń, który jest chory, może korzystać w czasie trwania egzaminu ze sprzętu medycznego i leków, pod warunkiem że taka konieczność została zgłoszona przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego przed rozpoczęciem danej części egzaminu.

 

 1. Na 10 minut przed zakończenie egzaminu przewodniczący ZN przypomina zdającym o konieczności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 1. Po zakończeniu czasu przeznaczonego na egzamin uczeń ma 5 dodatkowych minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi (w tym czasie nie można już rozwiązywać zadań egzaminacyjnych).

 

 1. Podczas wszystkich części egzaminu uczeń pracuje samodzielnie, nie zakłócając pracy pozostałym zdającym.

 

 1. Przewodniczący ZE przerywa i unieważnia uczniowi dany zakres albo poziom egzaminu w przypadku: 
 • stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia;
 • wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub niedozwolonych przyborów;
 • zakłócania przez ucznia prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom.

 

 • Przebieg egzaminu

 

 1. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo i losują numery stolików, przy których będą pracować, odbierają naklejki z numerem PESEL i zajmują swoje miejsce. Losowanie odbywa się w danym dniu egzaminu tylko raz (przed egzaminem z drugiego zakresu i poziomu uczeń zajmuje to samo miejsce w tej samej sali).

 

 1. W czasie trwania egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący ZN może  zezwolić uczniowi na opuszczenie  sali  egzaminacyjnej (wyjście pod opieką nauczyciela do wc, udzielenie pomocy medycznej). W przypadku konieczności wyjścia z sali zdający sygnalizuje taką potrzebę przez podniesienie  ręki. Po zyskaniu zezwolenia przewodniczącego ZN na wyjście  zdający pozostawia zamknięty arkusz egzaminacyjny na swoim stoliku. Wyjście powinno odbyć się sprawnie i po cichu aby nie przeszkadzać pozostałym zdającym.

 

 1. Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań uczeń powinien:
 • Sprawdzić zgodność numeru PESEL na naklejkach.
 • Po otrzymaniu arkusza (o godz. 9:00) zapoznać się z instrukcją umieszczoną na jego pierwszej stronie.
 • Po otwarciu arkusza sprawdzić jego kompletność. Wszelkie braki w arkuszu zgłosić przewodniczącemu.
 • Przystąpić do kodowania arkusza.

 

 • Kodowanie arkusza egzaminacyjnego

 

Uczeń koduje:

 

      a) w części pierwszej z zakresu:

 • historii i wiedzy o społeczeństwie – zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • języka polskiego – zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi

 

      b) w części drugiej z zakresu:

 • przedmiotów przyrodniczych – zeszyt zadań i kartę odpowiedzi
 • matematyki (w związku z eocenianiem)– każdą stronę arkusza egzaminacyjnego.

 

      c) w części trzeciej z języka obcego:

 • na poziomie podstawowym - zeszyt zadań egzaminacyjnych i kartę odpowiedzi
 • na poziomie rozszerzonym - zeszyt zadań egzaminacyjnych, kartę rozwiązań zadań egzaminacyjnych oraz kartę odpowiedzi.

 

Przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań zdający umieszcza w wyznaczonych miejscach  kod ucznia i numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz naklejki przygotowane przez okręgową komisję egzaminacyjną. Uczeń nie podpisuje arkusza egzaminacyjnego. Pomocy w kodowaniu arkuszy udzielają członkowie ZN. Po zakodowaniu arkusza zdający zamyka go i odkłada na brzeg stolika.

 

 1. Po zakodowaniu arkusza i zapisaniu czasu przeznaczonego na egzamin na tablicy (planszy) zdający przystępują do rozwiązywania zadań.
 1. Zakończenie pracy z arkuszem uczeń sygnalizuje poprzez podniesienie ręki. Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem, może po sprawdzeniu poprawności kodowania opuścić salę w sposób niezakłócający pracy pozostałym zdającym.
 2. Po upływie czasu przeznaczonego na egzamin i sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi, zdający zamyka arkusz i odkłada go na brzeg stolika.
 3. Zdający opuszcza salę egzaminacyjną dopiero po sprawdzeniu przez członka ZN poprawności zakodowania i przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

 

 • Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Wyniki egzaminu zostaną podane 14 czerwca 2019 r. a zaświadczenia o szczegółowych wynikach uczniowie otrzymają 21 czerwca 2019 r.

Wszystkim zdającym przysługuje prawo do wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy.

 

Informacje na temat egzaminu można znaleźć:

 1. Na stronie internetowej  CKE  (www.cke.edu.pl),  i OKE Gdańsk w zakładce egzamin gimnazjalny:
 2. Informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012
 3. przykładowe arkusze egzaminacyjne
 4. arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2018
 5. informacje o sposobie przeprowadzenia egzaminu.
 6. Na stronie internetowej ZS nr 1 www.wazowna.pl zakładce egzamin gimnazjalny.