SiteLock

Pedagog Szkolny

 

PEDAGOG SZKOLNY 

mgr Beata Stawska

  

Godziny pracy:

Poniedziałek

8.30 – 13.30

Wtorek

8.30 - 13.30

Środa

8.30 - 13.00

Czwartek

8.30 - 13.00

Piątek

10.30 - 13.30

 


 

Zadania pedagoga szkolnego:

 

1.      Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki, Programu Wychowawczego - w tym celu przeprowadzane są zajęcia we wszystkich klasach przez pedagogów oraz osoby zapraszane do szkoły, a także spotkania z rodzicami.

2.      Monitorowanie sytuacji wychowawczej i realizacja działań  w zależności od potrzeb i występujących problemów.W

3.      Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę  (Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, Policja, kuratorzy sądowi, Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, i inne).

4.      Realizacja działu poradnictwa i orientacji zawodowej przez prowadzenie tematycznych spotkań oraz organizowanie wyjazdów do uczelni wyższych i indywidualne konsultacje w tym zakresie.

5.     Opieka nad uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej i innych poradni specjalistycznych, realizacja ich zaleceń. 

6.     Porady i konsultacje dla ucznia i rodzica. 

7.   Realizacja pomocy socjalnej na terenie szkoły.

      8.    Praca nad bazą danych uczniów naszej szkoły, w celu analizy i efektywnego planowania działań wychowawczych.

 


 

Wpływ alkoholu na młody organizm 

Początki 

Większość ludzi przed ukończeniem 13-15 lat ma już za sobą pierwsze kontakty z alkoholem. Na całym świecie prawo zabrania sprzedaży napojów alkoholowych osobom przed ukończeniem 18 roku życia, a w niektórych krajach 21 roku życia. Nawet niewielkie ilości alkoholu, niegroźne dla dorosłych, mogą uszkadzać procesy rozwojowe dzieci i młodzieży. Dotyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale również procesów związanych z uczeniem się i zapamiętywaniem oraz z rozwojem uczuciowym. Gdy człowiek ma kilkanaście lat, budują się fundamenty jego umysłu i osobowości. Metaforycznie można powiedzieć, że alkohol etylowy wypłukuje cement z tych fundamentów.

W młodości powstaje podstawowa mapa orientacyjna dla dalszej drogi życia - oszołomienie alkoholem dostarcza fałszywych informacji i drogowskazów. Jest to czas, gdy człowiek odkrywa różne barwy uczuć - alkohol zamazuje różnorodność i bogactwo tęczy autentycznych przeżyć. Młody człowiek uczy się wiązać swoje przyjemne stany emocjonalne z alkoholem, a nie z konkretnymi wydarzeniami życiowymi i w ten sposób oddala się od rzeczywistości. Niestety, w ostatnich latach coraz więcej dzieci i młodzieży pije napoje alkoholowe, a dorośli nie tylko im ten alkohol sprzedają, ale prawie przestali zwracać na to uwagę.

Ponad połowa nastolatków z tych, którzy już próbowali alkoholu, napiła się go po raz pierwszy przed ukończeniem 12 roku życia. Zdecydowana większość uczniów pijących alkohol (81%) twierdzi, że rodzice o tym wiedzą. Najczęściej reakcja rodziców na picie ich nieletnich dzieci sprowadzały się do rozmów interwencyjnych, mówienia o szkodliwości picia (35%) oraz awantur i prób karania (6%). Na uwagę zasługuje fakt, że co trzeci rodzic nie zareagował wcale, a co piąty sam poczęstował swoje dziecko alkoholem.

Różnice 

Organizm dziecka czy młodego człowieka różni się od organizmu człowieka dojrzałego. Młody organizm nadal rośnie i rozwija się - zarówno w środku jak i na zewnątrz.

Picie alkoholu przed okresem dojrzewania i w czasie dojrzewania może zablokować normalny wzrost, rozwój psychiczny i fizyczny, utrudnić uczenie się, zaburzyć zdrowe kontakty z rówieśnikami i dorosłymi. Dzieci i młodzi ludzie nie poznali granicy bezpieczeństwa, a alkohol, choćby tylko jedno piwo, działa przecież silniej u człowieka młodszego niż u dorosłego.

Jak działa alkohol

Po alkoholu poważnemu zaburzeniu ulega zdolność oceny rzeczywistości, refleks i koordynacja ruchowa. Nawet po jednym piwie pływanie może okazać się niebezpieczne, jazda rowerem niemożliwa, a nauczenie się czegoś bardzo trudne. Młodzi ludzie są też mniej odporni na presje rówieśników - często robią coś tylko po to, aby wykazać się odwagą i zaimponować kolegom. Taka demonstracja po alkoholu w najlepszym razie prowadzi do zachowań, których potem młody człowiek będzie się wstydził, a często kończy się poważnym wypadkiem.

Alkohol przyspiesza bicie serca, zmienia ciśnienie krwi. Jest silnym obciążeniem dla wątroby, bez działania której nie mógłby zostać strawiony i wydalony z organizmu. Jednak rozkładając alkohol na nietrujące substancje, wątroba sama ulega zatruciu, co u osób nadużywających systematycznie alkoholu prowadzi często do choroby zwanej marskością wątroby. Alkohol zakłóca funkcjonowanie komórek nerwowych i mózgu, powoduje zaburzenie pamięci, utrudnia przypomnienie sobie czegoś i zapamiętywanie nowych informacji, wywołuje zakłócenie równowagi, osłabia refleks, uniemożliwia koncentrację, utrudnia podejmowanie decyzji. Zakłóca działanie zmysłów tj. wzroku, słuchu, powonienia, smaku i dotyku, może nawet wywołać halucynacje.

Podsumowanie

Z powyższych informacji jasno wynika, że picie alkoholu przez młodzież, czyli osoby rozwijające się fizycznie i psychicznie, ma negatywny wpływ na ten rozwój i późniejsze życie.

Uczniu – nie sięgaj po alkohol zbyt wcześnie! 

Rodzicu – to od Ciebie zależy, jaki stosunek do alkoholu ma Twoje dziecko.

 

 

 

 

 

 


Doradztwo zawodowe

W sytuacji dynamicznych zmian społecznych, ekonomicznych i gospodarczych szkoła stoi przed ogromnym wyzwaniem wprowadzenia dzieci i młodzieży na rynek pracy. Jest to ważne i bardzo odpowiedzialne zadanie, które powinno umożliwić absolwentom dobry start w dorosłe życie. W związku z powyższym staje się istotnym zagadnieniem tworzenie systemu doradztwa zawodowego to jest ogółu działań podejmowanych przez szkołę w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

(A. Łukaszewicz, Szkolny doradca zawodowy, KOWEZiU 2003).

Poprzez wprowadzenie doradztwa zawodowego w szkole uczniowie mają możliwość poznania siebie, zawodów i rynku pracy to zwiększa ich szanse na wybór odpowiedniej szkoły ponadgimnazjalnej a później policealnej. Jako absolwenci mogą dokonywać świadomych i trafniejszych decyzji edukacyjnych i zawodowych, uczyć się jak radzić sobie  w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy. Uczniowie liceum są przygotowani do roli pracownika i pracodawcy w przypadku samozatrudnienia. Rodzice natomiast mogą efektywnie wspierać swoje dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

Główny cel doradztwa zawodowego

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz z planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania odpowiednio uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści.

Szczegółowe cele doradztwa zawodowego 

1)     Przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia oraz opracowania indywidualnego planu kariery edukacyjnej i zawodowej.

1)    Przygotowanie ucznia do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak:

· bezrobocie,

· problemy zdrowotne,

· adaptacja do nowych warunków pracy i mobilności zawodowej.

2)     Przygotowanie ucznia do roli pracownika.

3)   Przygotowanie rodziców do efektywnego wspierania dzieci w podejmowaniu przez nie decyzji edukacyjnych i zawodowych.

5)   4)   Pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach lekcji przedmiotowych.

       5)   Wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i zawodowy ucznia.


Najpopularniejszy narkotyk w Polsce i na świecie – THC.

 

Marihuana i haszysz wyrabiane są z konopi indyjskich (Cannabis sativa L.), rosnących w południowo-wschodniej Azji, w rejonie Morza Śródziemnego, w Ameryce Środkowej i Południowej. Można je również hodować w klimacie umiarkowanym. Zawierają kilkadziesiąt aktywnych biologicznie substancji, z których najważniejszymi są tetrahydrokannabionole (THC).

Są to najbardziej rozpowszechnione, a tym samym najczęściej używane narkotyki w Polsce i na świecie. W niektórych krajach preparaty konopi są legalizowane i dopuszczane do oficjalnego obrotu. Przykładem jest ustawodawstwo holenderskie. Powodem łagodnego podejścia do tych środków jest przekonanie o relatywnie niskich szkodach zdrowotnych i społecznych związanych z ich używaniem.

Działanie fizjologiczne

W zależności od warunków konopie mogą działać jako środek pobudzający, uspokajający, znieczulający lub lekko halucynogenny. Lecz mimo nadawania preparatom konopi właściwości halucynogennych, symptomy używania bardziej zbliżone są do obserwowanych po alkoholu niż po halucynogenach.

Przy zażywaniu preparatów konopi obserwuje się m.in. następujące objawy:

 • wzrost ciśnienia krwi i przyśpieszone tętno
 • wysuszenie śluzówek jamy ustnej, czasami ataki kaszlu
 • przekrwienie gałek ocznych, spojówek, niekiedy obrzęk powiek
 • pocenie się
 • zwiększenie apetytu
 • bóle i zawroty głowy
 • zaburzenia koordynacji ruchowej, uwagi i możliwości uczenia się
 • zaburzenia pamięci
 • ogólnie gorszą sprawność psychofizyczna (wzrost urazowości)

Długość działania

 • 1–3 godzin

Odczucia subiektywne

Doznania wynikłe z przyjęcia THC zależą od cech osobowości danego człowieka, wielkości dawki, drogi przyjęcia, stanu emocjonalnego w momencie przyjęcia, obecności innych ludzi oraz od współdziałania tej substancji z innymi (np. z alkoholem). Przetwory konopi indyjskich używa się najczęściej w celu intensyfikowania przyjemności. Wywołują uczucie euforii.

Skutki jednorazowego przyjęcia

Wyróżnia się następujące fazy działania THC, między którymi występują okresy uspokojenia i „wyciszenia psychicznego”, poniższe fazy nie zawsze ujawniają się w pełni:

 • faza dobrego samopoczucia i euforii z wielomównością
 • faza nadwrażliwości zmysłowej, zwłaszcza słuchu i wzroku z zaburzeniami poczucia czasu i przestrzeni, niekiedy napadami ostrego lęku
 • faza ekstatyczna
 • faza snu i przebudzenia

Pozornie „pozytywne” efekty działania

 • obniżenie się progu percepcji (szczególnie słuchowej) – wzrost wrażliwości zmysłów
 • odprężenie i poczucie spokoju
 • zmiana poczucia mijającego czasu: jest on określany jako rozciągnięty i mijający wolniej
 • zwiększenie odczucia przyjemności seksualnych
 • optymizm i podniesiona samoocena
 • poczucie absurdu

Negatywne efekty działania

 • skłonność do ulegania sugestiom
 • zagubienie
 • nieracjonalne myśli
 • zwiększone napięcie i niepokój
 • pogorszenie pamięci
 • przyśpieszone tętno
 • zawroty głowy
 • apatia
 • lęki i urojenia
 • niemożność skupienia uwagi na wielu rzeczach jednocześnie

Formy występowania i sposoby przyjmowania

 • Marihuana – susz z kwiatostanu i liści konopi (0,5–5% THC)
 • Haszysz – żywica krzewu konopi (2–19% THC)
 • Olej haszyszowy – żywica konopi rozpuszczana np. eterem (10–30% THC)
 • W wyniku prowadzenia genetycznych modyfikacji opracowano nowe odmiany konopi. Preparowana z nich marihuana (tzw. skun) może zawierać nawet do 15% THC.

Najczęściej stosowaną formą przyjmowania preparatów konopi jest ich palenie skręty, fifki, fajki itp.).

Właściwości uzależniające:


Uzależnienie psychiczne

Może występować po pewnym czasie używania.

Uzależnienie fizyczne

Nie występuje.


 

Zewnętrzne oznaki używania

 • słodkawa woń oddechu, włosów i ubrania
 • gadatliwość i wesołkowatość, stany euforyczne
 • przekrwione oczy
 • kaszel
 • zwiększone łaknienie, apetyt na słodycze
 • ogólne podniecenie i nadczynność psychoruchowa
 • zaburzenia koordynacji ruchowej
 • zaburzenia orientacji przestrzennej

Na co należy zwrócić uwagę

 • zapach palonych liści
 • brązowo-szare nasionka w kieszeniach lub w podszewce
 • bibuła papierosowa
 • zielony tytoń
 • blade palce

Nazwy slangowe

 • marihuana: dżoint, skręt, blant, ziele, zielsko, zioło, grass, marycha, trawa, hasz, maryśka, skun, gandzia, samosieja, afgan, kolumbijka, staf, towar, pakiet,
 • haszysz: hasz, grudka, gruda, czekoladka, afgan, kloc, plastelina, kostka

Szczególne zagrożenia i niebezpieczeństwa

§         Zespół amotywacyjny – stan związany z regularnym i długotrwałym przyjmowaniem konopi charakteryzujący się zmniejszoną energią, zmniejszoną dążnością do osiągnięć, apatią, skróconym czasem skupienia uwagi, nieadekwatną oceną sytuacji, a przede wszystkim z upośledzoną zdolnością do komunikowania się z innymi.

§         Zwiększona możliwość współuzależnienia od tytoniu, który stanowi częsty dodatek podczas palenia marihuany.

§         Eskalacja używania innych (nielegalnych) środków odurzających, co może mieć także związek z otwarciem dostępu do innych, bardziej wyniszczających narkotyków (np. w ramach „oferty” dealera sprzedającego marihuanę).

§         U niektórych osób może dojść po dłuższym czasie systematycznego używania THC do indukcji schorzeń psychiatrycznych.

§         Podczas palenia preparatów konopi jego aktywne składniki docierają łatwo i szybko przez drogi oddechowe do krwiobiegu, a następnie z krwią do mózgu.

§         Dym działa szkodliwie na cały układ oddechowy.

§         W wyniku nadużywania konopi może dojść do osłabienia zdolności przyswajania nowych informacji. Osłabienie pamięci związane z przyjmowaniem narkotyku, z całą pewnością odbija się negatywnie na wynikach w nauce.

§         Śmiertelne przedawkowanie THC jest praktycznie niemożliwe.

opracowanie: Dorota Haręza


 

Jak się uczyć, żeby się nauczyć?

 


Nowe narkotyki - czy znasz prawdę o "dopalaczach"? 

     

 

Dopalacze to śmierć!